Інженерна графіка

В число дисциплін, що складають основу інженерної освіти, входить "Інженерна графіка".

Інженерна графіка - це навчальна дисципліна, що включає в себе основи нарисної геометрії й основи технічного креслення.

Інженерна графіка є тим фундаментом, на якому в подальшому будуть ґрунтуватися всі технічні проекти науки та техніки, і яка дає можливість студенту, а потім інженеру виконувати конструкторську роботу і вивчати технічну літературу, насичену кресленнями.

 

 

1. Розроблення конструкторської документації на типові деталі та вузли, [Текст] /Ю.Г. Андренко, Ю.А. Кузнєцова, С.В. Мартишко та ін.: навч. посіб. до практ. занять. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2011. – 63 с.   

2. Антонович Є.А. Креслення : Навч. посібник/ За ред. проф. Є.А. Антоновича. — Львів: Світ, 2006. — 512 с , іл. 

3. Ванін В. В. Оформлення конструкторської документації : навч. посіб. / В. В. Ванін, А. В. Бліок, Г. О. Гнітецька. - 3-е вид. - К. : Каравела, 2004. - 160с. 

4. Левицкий В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей: Учеб, для втузов. — 4-е изд., испр. М.: Высш. шк., 2000. — 422 с.: ил.